آمریکا: سقوط الرمادی یک شکست است/ برای بازپس گیری آن از داعش کمک می کنیم