کنایه منظوم علی معلم به علی لاریجانی;تو شهریاری و دولت کنون فریدونی است