حداقل دو متقاضی خرید برای پرسپولیس / برای استقلال هم خریدار پیدا شد