می‌گویند اصول‌گرا هستی پرسپولیس را به تو نمی‌دهیم!