پورشه‌سوارها اگر مالیات داده‌بودند، ماشین لوکس نداشتند/ اختلاف‌طبقاتی باعث فروپاشی اجتماعی می‌ش