ما به شهیدان همت و مهدوی وصلیم، شما، خاتمی و دیگر سران فتنه به کجا وصلید؟