دانشمندان کره ای موفق به تولید دیودهای گسیل نور کوانتوم دات (QLED) شدند