حقوق و مزایای مدیران و کارگران خودروسازی ایران/ چند می‌گیرند خودرو می‌سازند؟