حال و روز کهکشانی ها بهتر است؛ مروری بر تغییر استراتژی هایی که سامسونگ را نجات دادند