خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش برای معلمان مناطق مرزی /معلمی که خودرو خود را تبدیل به ژنراتور برق کلاس