اعتبار بخش راه شهرستان امیدیه کمتر از اعتبار ساخت یک کیلومتر راه است