تصویر شهید حزب الله که در شبکه های اجتماعی غوغا کرد