ایجاد چارت سازمانی منسجم برای ارتقاء بسکتبال زنجان ضروری است