پست بانک خوزستان از واحدهای محروم در شبکه بانکی کشور است