تکذیب خبر حذف 4 میلیون یارانه بگیر از قول سخنگوی دولت