همایش قبله در زنجیر در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد