میزان فروش و سود اپل از فروش آیفون ۶ چقدر بوده است ?