وزیر: مستقل شدن ورزش از امور جوانان در دستور کار قرار دارد