عکس | امير خان خادم، شما هم سياهِ مگسان دور شيريني اين فوتبال كثيف شدی | برادر، اين بازي به اخر خط رسيد