اقدام دیوانه وار پدر داماد، فردای روز عروسی + تصویر