اپل یک کمپانی کوچک در زمینه موقعیت یابی را خریداری کرد