حمایت مسئولان استانی از ورزش استان زنجان ضروری است