90/ صمد: از مهرام فرار کردم تا فشار رويم کمتر شود که نشد