مدیر کتابفروشی طهوری: بعد از انتشار خبر دروغ تعطیلی توجه‌ها زیاد شد