مقانلو قهرمانی تکواندو را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد