پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره فراموش ...