وزیر ورزش وجوانان: خانواده ها فرزندانشان را به سمت فعالیت های ورزشی سوق دهند