شهردار شاندرمن: محل دفن زباله شاندرمن تبدیل به پارک می شود