ابوترابی فرد: رسیدن به توافق نهایی تا مهلت تعیین شده بستگی به اراده و جدیت طرف‌های مذاکره دارد