چند خبر از باشگاه پرسپولیس؛ پاداش دربی در جیب بازیکنان