نتیجه اتفاقات ورزشگاه تبریز بدون چشم پوشی اعمال می شود