نماینده ایران در رشته حفظ کل:حضور قاریان از سراسر جهان با وجود تبلیغات منفی مغرضان علیه ایران چشمگیر