نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در شهرکرد گشایش یافت