ناگفته‌های خرید پخش فوتبال‌ها، «در حاشیه» /چرا بعضی‌ها به یکباره حذف شد؟