او حالا می تواند موج جدید انتقادات از کی‌روش را آغاز کند | خداداد ناپلئونی در لیگ یک ماند