مهار رشد نقدینگی و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی در سال 1393