حداقل دو متقاضی خرید برای پرسپولیس | استقلال هم خریدار دارد