رحیمیان:ملت ایران نقش حیاتی در آزادی قدس خواهدداشت/ امرودی:مقاومت تنها گزینه فلسطینی ها/ ابوشریف:فرا