تلاوت خوبی در مرحله مقدماتی داشتم/تمام توانم را برای فینال گذاشته ام