سیاست های تشویقی و تنبیهی برای بی سوادان از سال آینده اعمال می شود