همایش قبله در رنجیر در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد