ترویج فرهنگ زکات موجب کاهش فقر در جامعه اسلامی است