تکذیب خبر حذف 4میلیون یارانه بگیر از قول سخنگوی دولت