وزارت ارتباطات تسهیلات بیشتری را به بخش خصوص ارائه دهد