گودرزی: وزارت ورزش از هیچ کاندیدایی درانتخابات فدراسیون ها حمایت نمی کند