موافقت نامه تجارت آزاد اروپا و اوکراین اجرایی می شود