مدبر: نظر رییس جمهور بر توسعه زیرساخت های ورزش بومی است