ولایتی: امت اسلامی امروزه بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد