نشان سیمرغ فیروزه نیشابور به شوالیه آواز ایران ، شهرام ناظری