ترافیک اینترنت داخلی در سال آینده به ۸۰ درصد خواهد رسید